Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce-informace o úpravě ZDZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provádění prací a poskytování služeb spojených s opravami a údržbou komunikací a jejich příslušenství ve správním území města Česká Lípa podle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací), který je přílohou č. 1 výzvy.

Účelem plnění předmětu veřejné zakázky je činnost spojená s údržbou a opravou závad v komunikacích, údržbou a obnovou svislého a vodorovného dopravního značení (vč. realizace nového), prováděním údržby příkopů, s údržbou zábradlí, mostů, propustků a lávek, osazováním a údržbou sloupků a zábran na komunikacích, vč. případného ořezu zeleně zasahující do komunikace a ořezu zeleně okolo dopravního značení (zarostlé, špatně viditelné dopravní značky) a to v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa;

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.
Kontakt: Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek
tel. 487 881 192
email: litresitsova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.07.2022 11:00
Datum zahájení: 09.06.2022 13:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: