Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídky do 21.12.2022Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného osvětlení, vánočního, slavnostního osvětlení a světelných dopravních značek v majetku města Česká Lípa, zajištění krátkodobé dodávky elektrické energie a provizorních rozvodů NN na akce pořádané městem a jeho p. o., a realizace vánoční výzdoby ve správním území města Česká Lípa.
Dále je předmětem veřejné zakázky pronájem sloupů VO v majetku města za účelem instalace směrových tabulí a nosičů reklamních letáků za podmínek stanovených v rámcové smlouvě o dílo a smlouvě nájemní.
Účelem plnění je zajištění provozuschopnosti VO. Plnění bude probíhat na základě rámcové smlouvy o dílo a smlouvy nájemní uzavřené s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců, v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací, a bude určováno jednotlivými pokyny zadavatele, časovým plánem či výzvami zadavatele.

Zadavatel nepořádá prohlídku míst plnění.
Zadavatel v souladu s § 132 odst. 6 zákona nepožaduje poskytnutí jistoty.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek., tel: 487 881 284, kuthanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.12.2022 11:00
Datum zahájení: 31.10.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: