Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 3Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E“, zpracované firmou DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec v 04/2020, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Dostavba ZŠ Speciální Jižní zahrnuje demolici stávajícího objektu v areálu ZŠ Speciální Jižní, novostavbu pavilonu E, napojení objektu na stávající areálové rozvody inženýrských sítí (tj. na přípojku elektro včetně elektroměru, přípojku vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci včetně retenční nádrže a zpětného využití dešťové vody pro splachování WC) dále přeložku teplovodu a zpevněné plochy kolem objektu.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dva projekty:
(Nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části dle § 35 zákona)

Dostavba ZŠ Speciální - demolice a novostavba pavilonu E
(číslo projektu bude sděleno po získání dotace) zahrnující:
• Demolici a novostavbu pavilonu;

ZŠ Speciální, pavilon E - akumulace dešťových vod
(číslo projektu bude sděleno po získání dotace) zahrnující:
• Akumulaci a zpětné využití srážkových a dešťových vod.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž servisní služby, tj. servis technologického zařízení po dobu jeho záruční lhůty, a pozáruční servis tohoto zařízení, po zbývající záruční dobu díla, za podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách. Jeho rozsah a obsah je definován v příloze č. 3 ZD - Soupis servisních činností.

V souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel požaduje jistotu ve výši 500 000 Kč.

Zadavatel plánuje uskutečnit prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 29. 03. 2022 od 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky je před hlavním vchodem do areálu ZŠ Speciální , ul. Jižní čp. 1970, Česká Lípa.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek, tel: 487 881 284, kuthanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.04.2022 11:00
Datum zahájení: 14.03.2022 13:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: