Veřejná zakázka: 2. část VZ - Změna č. 10 územního plánu Česká Lípa

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 1164
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa

Název a popis předmětu

  • Název: 2. část VZ - Změna č. 10 územního plánu Česká Lípa

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Změny č. 10 územního plánu Česká Lípa podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Změny územního plánu navrhnou úpravy základní koncepce rozvoje území obce, stanoví požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných opatření, požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územních studií, a vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Česká Lípa

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy